Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2017

scorpix
0293 0d7b
Reposted fromteijakool teijakool viaoll oll
scorpix
1765 f3cb 500
Reposted frompulperybka pulperybka viakarmacoma karmacoma
scorpix
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
scorpix
4398 60ca
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaikari ikari
scorpix
0957 17bf 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaikari ikari
scorpix
4166 f590 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaintroweird introweird
scorpix
Reposted fromshakeme shakeme viahelenburns helenburns
scorpix
8865 6025
Reposted fromlevindis levindis viahelenburns helenburns
scorpix
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viasalato salato
scorpix
9719 db78
Reposted fromoutoflove outoflove viarudosci rudosci
scorpix
scorpix
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
scorpix
1917 3b2b
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.
scorpix
3589 0e84
scorpix
scorpix
scorpix
Reposted fromFlau Flau viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl