Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

5902 bce2 500
Reposted fromidiod idiod viapumpkinsoup pumpkinsoup
scorpix
3194 dabf 500
Reposted fromsarazation sarazation viaPicki91 Picki91
scorpix
scorpix
4239 47bd 500
Reposted fromnervure nervure viaPicki91 Picki91
scorpix


Jean-Louis PAGUENAUD
5540 f054

Ernst Haas - Central Park, Spring 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viamagolek22 magolek22
scorpix
4053 1b9e 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamagolek22 magolek22
scorpix
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viamagolek22 magolek22
3094 6137 500
Reposted fromstrumienpola strumienpola viamagolek22 magolek22
4402 00f5 500
Reposted fromborderme borderme viamagolek22 magolek22
scorpix
Reposted fromkrzysk krzysk viaflyingalexa flyingalexa
scorpix
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”, profesor teatralnie się oburzył: „To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa >>kochać<< stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka. >>Kochać, to chcieć być czyimś dobrem<<. Zapamiętajcie to: >>chcieć być czyimś dobrem<<!”.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viaflyingalexa flyingalexa
scorpix
1746 7620 500
Książ Castle, Wałbrzych, Poland
Reposted fromadzix69 adzix69 viaflyingalexa flyingalexa

April 18 2017

scorpix
Reposted fromkonnex konnex viarudosci rudosci
4388 9e69 500

streetdepot:

$treets

Reposted fromstrzepy strzepy viasubman subman

April 17 2017

scorpix
Reposted fromshakeme shakeme viakotfica kotfica
1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viakotfica kotfica
8266 02ab
Reposted fromerial erial viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl