Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

scorpix
1904 0d91 500
Reposted fromsarazation sarazation viaoll oll
scorpix
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viaoll oll
scorpix
3160 d9c9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakotfica kotfica
scorpix
1362 6b9b
Reposted fromrisky risky viabuffyrulez buffyrulez
scorpix
9986 0294
Reposted fromlsm lsm viabuffyrulez buffyrulez
scorpix
7647 a201 500
Reposted fromslodziak slodziak
scorpix
7404 a97a 500
Reposted frommisiapa misiapa viakjuik kjuik
6337 8fc7 500
scorpix
8249 4b22 500
Reposted fromink ink vianyaako nyaako
scorpix
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane vianyaako nyaako
1059 9da5

rickmoony:

newcrunchyp0rnflakes:

Well… the rains gotta stop somewhere

Oh my god, someone has footage of it! I remember one time my dad, lil brother, and I were leaving a Ryan’s. We were waiting for a chance to hop onto the road and in the distance we just saw everything turn grey. We saw it come closer and closer and come to find out it was rain!

It was just a wall of rain - the end of the rain, really. I’ve never seen it again, but it’s so cool to see footage of the edge of rain!

Reposted frommarvinetta marvinetta viaorchila orchila
scorpix
4038 7022 500
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaorchila orchila
scorpix
Szczerość to drogi dar, nie oczekuj go od tanich ludzi 
— Warren Buffett
Reposted fromataszka ataszka viablackheartgirl blackheartgirl
scorpix
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viablackheartgirl blackheartgirl
scorpix
9711 1b56
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaorchila orchila
5923 7042 500

who-:

Photographs of Icelandic volcanoes by Marcel Musil

Reposted frombitner bitner viaoutkapa outkapa
scorpix
scorpix
Reposted frommeem meem viaoutkapa outkapa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl