Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2018

scorpix
0382 81f5
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viawaplue waplue
scorpix
3565 4525
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
scorpix
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
scorpix
5633 3eac 500
Reposted fromkaiee kaiee viaPolinda Polinda
scorpix
2677 81db
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaPolinda Polinda
scorpix
Reposted fromgruetze gruetze viaLazhward Lazhward
scorpix
8691 13bc 500
Reposted fromgruetze gruetze viaLazhward Lazhward
scorpix
9072 5d61
scorpix
Reposted fromgruetze gruetze viaLazhward Lazhward
scorpix
4179 8710 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viaLazhward Lazhward
scorpix
1922 410f
Reposted fromtfu tfu viaintroweird introweird
scorpix
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viazoi zoi
scorpix
1858 80ff 500
scorpix
Gdy na wietrze zapalasz świeczkę - dobrze wiesz, że nic na tym świecie nie jest wieczne..
— sam
scorpix
1260 de4d 500
Reposted fromkaiee kaiee viamicomomicuando micomomicuando
scorpix
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viamicomomicuando micomomicuando
scorpix
W życiu wszystkiego trzeba spróbować. Trzeba zapalić papierosa, upić się do nieprzytomności, tańczyć całą noc, zgubić telefon, nieszczęśliwie się zakochać, jechać w bagażniku, pływać w nocy, zgubić się w obcym mieście. Ale jeśli robisz coś złego, to przynajmniej baw się przy tym dobrze. Może jutro będzie koniec świata. Przecież może. Próbuj. Może gdzieś miedzy nową książką a podróżą do Ciechocinka znajdziesz właśnie swoje szczęście.
— znalezione
scorpix
3246 766f 500
Reposted fromolaosa olaosa viamicomomicuando micomomicuando
scorpix
2721 2c56 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viatfu tfu
scorpix
2984 ecee 500
Reposted fromtfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl