Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2019

scorpix
7615 1158 500
Reposted fromtfu tfu
scorpix
7700 085e 500
Reposted fromtfu tfu
scorpix
6850 0fab
my eyes
Reposted fromiber iber viatfu tfu
scorpix
To smutne, że piszemy do siebie tylko gdy jesteśmy pijani. Że spotykamy się przypadkowo i rozmawiamy o byle czym. I że rozchodzimy się każde w swoją stronę zastanawiając się czy gdyby nie to byle co, czy rozmawialibyśmy. Albo czy w ogóle doszłoby do spotkania.
— czarne myśli
Reposted fromraita raita viatfu tfu
scorpix
0509 6be0
Reposted fromCin Cin viatfu tfu
scorpix
stop posting
Reposted fromhothou hothou viatfu tfu
scorpix
4462 79c3 500
Don't go
Reposted fromelgo elgo viatfu tfu
scorpix
scorpix
scorpix
Reposted fromshakeme shakeme viawild-animals wild-animals
scorpix
Reposted fromFlau Flau viainzynier inzynier
scorpix
1273 eaf6
Reposted fromteijakool teijakool viainzynier inzynier
scorpix
1035 f42c
Reposted fromEtnigos Etnigos viaikari ikari
scorpix
1099 f62a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaikari ikari
scorpix
0852 e998 500
Reposted frompunisher punisher viaikari ikari
scorpix
Nie można mnie zapomnieć, ale trudno o mnie pamiętać.
Reposted fromkeep-calm keep-calm viatfu tfu
3357 5ecc
Reposted fromget-fit get-fit viausmiechprosze usmiechprosze
scorpix

Ściskanie się:

- Łagodzi napięcia

- Przeciwdziała bezsenności

- Utrzymuje sprawność ruchową dłoni i ramion

- Niskich mobilizuje do rozciągania się

- Wysokich mobilizuje do skłonów

- Stanowi zdrową alternatywę dla pozamałżeńskiego seksu

- Potwierdza nasze cielesne istnienie

- Jest demokratyczne- każdy może ubiegać się o uścisk

- Jest ekstra

- Rozprasza samotność

- Zwalcza lęki

- Otwiera drzwi dla uczuć

- Umacnia poczucie własnej wartości („Wow! Ona naprawdę chce mnie uściskać!”)

- Krzewi altruizm („Trudno w to uwierzyć, ale chyba naprawdę chcę uściskać tego skurczybyka!”)

- Hamuje starzenie się: ściskający się dłużej zachowują młodość

- Pomaga powściągnąć apetyt: mniej jemy, kiedy dokarmiają nas uściski- a poza tym mamy zajęte ręce

— Kathleen Keating "Mała księga uścisków"
Reposted fromkawainka kawainka viausmiechprosze usmiechprosze
scorpix
scorpix
7686 7877
Reposted fromretaliate retaliate viausmiechprosze usmiechprosze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl